رنگ ها از دید اسلام

رنگ ها از دید اسلام

admin
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

انسان ها ازاغاز آفرینش تاکنون تحت نفوذرنگهای اطراف خود بوده اند واین خود دلیلی بررابطه نزدیک انسان ها بارنگهاست رنگها همواره موردنظر انسان بوده و ازاغاز پیدایش شب وروز تاریکی و روشنایی زندگی بشرتحت تاثیر این دوعامل بوده است این مقاله به بررسی تاثیر رنگها برروان آدمی درشهراسلام کامل پرداخته است اهمیت موضوع روانشناسی رنگ ها درشهراسلامی مبتنی برایجادروحیه سرزندگی و شادابی کاروفعالیت رشدوپیشرفت می باشد هرکدام ازرنگهای اصلی آبی سبز و قرمز و زرد و رنگهای فرعی بنفش قهوه ای سیاه و خاکستری باویژگیهای شخصیتی انسان رابطه دارد درقرآن و حدیث آیات و روایات معصومین ع توجه به رنگها موردارزیابی قرارگرفته و نشان میدهد که درشهراسلام کامل باید به آن توجه شود وبراساس تاثیر هریک ازرنگها برروحیه انسان درساخت و سازرنگ و تزئینات بناها و نماهای شهرتولید پوشاک و رنگ مناسب پوشش به انتخاب رنگ ها بپردازد این سخن درستی است که رنگ ها درروح و روان آدمی اثرمیگذارند و موجب تغییراحساسات و رفتاروی می شوند

مقالات مرتبط